ยิมปิงปอง Figure Play

ยิมปิงปอง กับบรรยากาศสบายๆ ต้อนรับนักกีฬาทุกระดับฝีมือ หรือจะเป็นจุดนัดพบเพื่อพักผ่อนกับกิจกรรมเบาๆ หลังเลิกเรียนหรือวัดหยุด พบกันได้ที่ FIGURE PLAY ชั้น 2

Rate Ping pong 2024

สำหรับลูกค้าที่เป็น VIP MEMBER จะได้รับส่วนลดพิเศษ และสิทธิพิเศษในการสะสมชั่วโมง และอื่นๆ ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

ระเบียบและข้อปฏิบัติทั่วไป

การจองและเข้าใช้บริการ
Reservations and Using Facilities
运动馆的预订和使用。

 • ลูกค้าชำระเงินที่เคาน์เตอร์ก่อนใช้บริการ
  Please pay at the counter before using facilities.
  游玩以前,请到柜台付钱
 • ลูกค้าที่จองไว้ ควรมาตรงเวลา หากมาช้ากว่าเวลาจอง จะถือว่าสละสิทธิการจองครั้งนั้น
  Customers who made a booking is required to be on time. The booking may be cancelled in case of late arrivals.
  请预订的客须准时来到  如果迟到,预订可能会被取消
 • ในกรณีต้องการยกเลิกการจอง กรุณาแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  The cancellation can be made up to 24 hours before the booking schedule. Please contact admin for the change.
  最迟可在预订时间前 24 小时取消
 • กรุณารักษาเวลาการใช้บริการ
  Please be on time.
  请准时来到
 • ห้ามสูบบุหรี่ทุกชนิดในบริเวณนี้โดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท
  All types of smoking are prohibited. Violation is subject to a fine of THB 2,000.
  禁止吸烟。 违者罚款 2,000 泰铢。
 • กรุณารักษาความสะอาด ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมให้
  Please keep clean and put litter in the bin.
  请保持清洁  垃圾请丢进垃圾桶

ระเบียบการใช้งานห้องปิงปอง
Using Pingpong Gym
乒乓馆使用规则

 • ห้ามวางเครื่องดื่ม ขนม อาหาร และสิ่งของใดๆบนโต๊ะปิงปอง ยกเว้นไม้และลูกปิงปองเท่านั้น
  Do not place drink, food, or anything on the Pingpong table except Pingpong paddle and ball.
  除了乒乓拍和乒乓球、请不把什么东西放在乒乓桌子上
 • ห้ามเคาะไม้ลงบนโต๊ะปิงปอง
  Do not hit ping pong paddle to the pingpong table.
  请不把乒乓拍敲到乒乓桌子上
 • ห้ามนั่งบนโต๊ะปิงปอง
  Do not sit on the Pingpong table.
  请不坐在乒乓桌子上
 • ไม่เคลื่อนย้ายหรือขยับโต๊ะปิงปอง
  Do not move the Pingpong table.
  请不移动乒乓桌子

กรุณาใช้สถานที่ โต๊ะปิงปอง และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง หากเกิดความเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าเสียหายตามมูลค่าจริงที่เกิดขึ้น
Please use all sport equipment with care. In case of damage, users may be subject to a fine according to the actual cost.
请小心使用所有运动器材   如有损坏,用户可能会根据实际成本被处以罚款